ผลิตภัณฑ์ส่งออก

สินค้าประเภทข้าว


ข้าวหอมมะลิ
บรรจุ: 1 kgs LL Bag x 20 in a carton
2 kgs LL Bag x 10 in a carton
5 kgs LL Bag x 6 in a master sack
10 kgs PP Sack x 25 lbs PP sack
25 kgs PP Sack x 50 lbs PP sack

ข้าวกล้องหอมมะลิ
บรรจุ : 5 kgs LL Bag x 6 in a master sack

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton
2 Kgs LL Bag x 10 in a carton
5 Kgs LL Bag x 6 in a master Sack
10 Kgs PP Sack / 25 lbs PP Sack
25 Kgs PP Sack / 50 lbs PP Sack

ข้าวหอมมะลิดีพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack
5 Kgs PP sack

ข้าวเหนียวคัดพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack
5 Kgs PP sack

ข้าวกข 43 ตราเกษตร
บรรจุ : 1 kg

ข้าวไรซ์เบอรี่
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวกล้องหอมมะลิ
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวหอมมะลิไทย
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวหอมนิล
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวเหนียวดำ
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton

ข้าวมันปู
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton


ข้าวหอมมะลิ
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton
2 Kgs LL Bag x 10 in a carton
5 Kgs LL Bag x 6 in a master sack
10 Kgs PP Sack / 25 lbs PP sack
25 Kgs PP Sack / 50 lbs PP sack

ข้าวเหนียวขาว
บรรจุ :  25 Kgs PP sack / 50 lbs PP sack

ข้าวหอมมะลิดีพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack
5 Kgs PP sack

ข้าวเหนียวคัดพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack
5 Kgs PP sack


ข้าวขาวหอมมะลิ

บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton
2 Kgs LL Bag x 10 in a carton
5 Kgs LL Bag x 6 in a master sack
10 Kgs PP Sack / 25 lbs PP sack
25 Kgs PP Sack / 50 lbs PP sack

ข้าวเหนียวคัดพิเศษ

บรรจุ : 5 Kgs LL Bag x 6 in a master sack
25 Kgs PP Sack / 50 lbs PP sack

ข้าวหอมมะลิดีพิเศษ
บรรจุ :  20 Kgs PP sack

 

ข้าวเหนียวคัดพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack


ข้าวหอมมะลิ
บรรจุ : 1 Kgs LL Bag x 20 in a carton
2 Kgs LL Bag x 10 in a carton
5 Kgs LL Bag x 6 in a master sack
10 Kgs PP Sack / 25 lbs PP sack
25 Kgs PP Sack / 50 lbs PP sack

ข้าวเหนียวคัดพิเศษ
บรรจุ :  10 Kgs PP Sack / 25 lbs PP sack
25 Kgs PP Sack / 50 lbs PP sack

ข้าวหอมมะลิดีพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack

 

 

 

ข้าวเหนียวคัดพิเศษ
บรรจุ : 20 Kgs PP sack

 

Designed & Developed by