นักลงทุนสัมพันธ์


หลักทรัพย์ (KASET)

* ข้อมูลล่าสุด 21 มี.ค. 2562 11:12:40
สถานะตลาด : Open(I)
ล่าสุด -
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.97
เปิด -
สูงสุด -
ต่ำสุด -
ปริมาณ (หุ้น) -
มูลค่า ('000 บาท) -
ราคาเฉลี่ย ** -

website: set.or.th

คณะกรรมการผู้บริหาร

 

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
กรรมการอิสระ

 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการอิสระ

 

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการอิสระ

 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
กรรมการบริษัท

 

นางสาววิไล ตั้งสิน
กรรมการบริษัท

 

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการบริษัท

 

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการบริษัท

 

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการบริษัท

 

Mr. Santi Opaspakornkij
Independent Director

 

Designed & Developed by